Privacyverklaring Judith Dayala Coaching & Advies

Judith Dayala, eigenaar van Judith Dayala Coaching & Advies, gevestigd aan Morsestraat 18, 2517 RZ Den Haag, KvK nummer 71950184, is de ‘functionaris gegevensbescherming’ verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 31 mei 2019.

Deze verklaring geldt voor bezoekers van mijn website https://judithdayalacoaching.nl en mensen die mijn diensten afnemen. Jouw privacy is belangrijk voor mij en ik ga zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring kun je lezen welke persoonsgegevens ik verzamel, gebruik en opsla en met welk doel (grondslag op basis van AVG). En ook hoe je jouw gegevens indien gewenst kunt inzien, laten aanpassen of helemaal laten verwijderen. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring kun je me een bericht sturen via judithdayala@gmail.com

1. Persoonsgegevens die ik verwerk
Judith Dayala Coaching & Advies verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn website en/of diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
* Voor- en achternaam
* Adresgegevens
* Telefoonnummer
* E-mailadres
* Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door het invullen van het contactformulier op de website (dat naar mijn   
  mailadres wordt gestuurd), in correspondentie (papier of digitaal), in telefonisch contact of tijdens coachgesprekken/activiteiten.
> grondslag: toestemming

1.1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Ik maak gebruik van een intakeformulier waarin gegevens zijn opgenomen over jouw (gezins)situatie, achtergrond en hulpvragen, om een beter beeld te krijgen van de problematiek en om je gerichter te kunnen helpen. In overleg maak ik naar behoefte ook gebruik van reflectieverslagen en een coachovereenkomst, waarin mogelijk ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zijn opgenomen over je problematiek, vragen of achtergrond > grondslag: toestemming

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens

(de grondslagen worden benoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Judith Dayala Coaching & Advies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Jou bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren > grondslag: toestemming
  • Om mijn diensten aan jou te kunnen leveren > grondslag: toestemming
  • Het afhandelen van jouw betaling > grondslag: wettelijke verplichting
  • Jou informeren over (wijzigingen van) mijn diensten, producten, acties > grondslag: toestemming
  • Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals hierboven genoemd vindt plaats in de vorm van persoonlijke dossiervorming. Dit om een beter beeld te krijgen van je problematiek, vragen en achtergrond, om je gerichter te kunnen helpen > grondslag: toestemming
  • Verwerking persoonsgegevens waartoe ik wettelijk verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte > grondslag: wettelijke verplichting

3. Hoe lang bewaar ik jouw persoonsgegevens

Judith Dayala Coaching & Advies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

  • De gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatstgenoten coachsessie/activiteit.
  • De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt.
  • Ik bewaar je gegevens gedurende twee jaar in verband met eventuele nazorg of (her)start van mijn dienstverlening. Daarna wordt alles verwijderd. Dit geldt zowel voor digitale gegevens als eventuele schriftelijke informatie en dossiers. Je kunt me indien gewenst vragen de gegevens in te zien, aan te passen, of gedeeltelijk of geheel eerder dan na twee jaar te verwijderen. Zie hiervoor ook punt 8 van deze privacyverklaring.
  • Er is een uitzondering: net als elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met naam en adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

4. Beveiliging van je persoonsgegevens

Judith Dayala Coaching & Advies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij via judithdayala@gmail.com

Een paar voorbeelden van hoe je gegevens extra beschermd worden:

* Voor de beveiliging van de website judithdayalacoaching.nl en jouw persoonsgegevens heb ik een SSL-
  certificaat op de website geïnstalleerd.

* Er zijn speciale plug-ins op de website geïnstalleerd om te voorkomen dat de site gehackt wordt.

* Ik zorg regelmatig voor een update van de site om de veiligheid te vergroten.

* Ik maak geen gebruik van Clouddiensten.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Judith Dayala Coaching & Advies neemt GEEN besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Judith Dayala Coaching & Advies verkoopt jouw gegevens NIET aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met betrekking tot bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht of in verband met een wettelijke verplichting neem ik passende maatregelen of verwijs ik naar hun eigen privacybeleid voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. In het bijzonder onderstaande bedrijven:

6.1. STRATO

STRATO verzorgd de hosting van de website judithdayalacoaching.nl. De gegevens die je via mijn website ter beschikking stelt (zie punt 1) worden opgeslagen op de servers van STRATO. STRATO heeft de benodigde beveiligingstechnieken toegepast en het is hen, op grond van de verwerkingsovereenkomst die ik met hen heb afgesloten, verboden gegevens in te zien dan wel te verstrekken aan derden tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn. Hier vind je het Privacybeleid van STRATO

6.2. Eventbrite

Voor groepsactiviteiten die ik organiseer wordt de online ticketverkoop verzorgd door Eventbrite, voor het bestellen van tickets vul je een beperkt aantal gegevens in en kies je voor een betaalmethode. Hier vind je het Privacybeleid van Eventbrite

6.3. Datalekmelding Autoriteit persoonsgegevens

Judith Dayala Coaching & Advies is verplicht om bij datalekken melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij er sprake is van toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Bij een datalek moeten persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens moet niet uit te sluiten zijn. In het geval van een dergelijke datalek zal ik mijn klanten hiervan ook op de hoogte stellen door middel van een e-mail.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken

Judith Dayala Coaching & Advies gebruikt voor de website alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen, maken het bijhouden van algemene en anonieme bezoekersstatistieken mogelijk. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

8. Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Judith Dayala Coaching & Advies. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou, waarover ik beschik, naar jou of een ander door jou genoemde persoon of organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of je bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar judithdayala@gmail.com. Nota bene: een verzoek tot gegevensoverdracht kan alleen persoonlijk worden gedaan, zodat ik aan de hand van je ID-bewijs kan controleren dat jij inderdaad zelf dit verzoek doet.

Judith Dayala Coaching & Advies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens